White Nikki Napkin with Orange Edges

Quantity: 122

Dimensions: 19 13/19 x 13 10/13